2ธ.ค. 59

สภาวิจัยแห่งชาติมีสาขาวิชาการ รวม 12 สาขา